Lasse Bjerkestrand 2016-07-18 13:51:00

Styret

Styret i alpingruppa 2020 består av:

Leder: Einar Unhjem Johansen einar.johansen@swedbank.no  
Økonomiansvarlig: Janne Hanekamhaug alpinregnskap@gmail.com  
Sportslig ansvarlig:  Gunnar Oveland gunnar@abinvest.no  
Renn- og arrangementsansvarlig: Gyri Langfeldt gyri.langfeldt@asker.kommune.no  
Materialforvalter: Harald Østby harald.ostby@exploro.no  
Webansvarlig: Lasse Bjerkestrand Lasse.Bjerkestrand@GE.COM  
       

 

Styrets og dets medlemmers oppgaver i alpingruppa:


Styret skal:

Iverksette årsmøtets vedtak

Administrere alpingruppa og representere den utad

Etter behov innkalle til fellesmøter for medlemmene og foresatte

 

Styremedlemmenes oppgaver er oppsummert nedenfor.

Styreleder:

 • Innkalle til styremøter
 • Representere alpingruppa i hovedstyret i Asker skiklubb
 • Ha kontakt med administrasjonen på Føyka
 • Ha kontakt med oppmennene i hver gruppe
 • Representere alpingruppa utad
 • Ha oversikt over hvem som gjør hva i alpingruppa

Økonomiansvarlig:

 • Sette opp budsjetter
 • Sørge for at kostnader er i samsvar med vedtatte budsjett
 • Sørge for at regnskapet og dokumentasjon av regnskapsposter er i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Godkjenne evt innhente godkjennelse fra styret/styreleder på bilag før utbetaling
 • Innhente medlemslister fra oppmennene, sørge for utsendelse av treningsavgifter etc., informasjonsansvarlig får mailadresser mm.
 • Ansvarlig for markeds- og inntektsgivende aktiviteter, og få inn premier etc
 • Ansvar for å inngå sponsoravtaler og sørge for at alpingruppen oppfyller sine krav i henhold til inngåtte avtaler
 • Følge med på hvor gruppa kan søke om midler 

Sportslig ansvarlig

 • Sørge for at sportslig tilbud i henhold til alpingruppas mål og visjoner, samt aktivitetsramme iverksettes/overholdes
 • Inngå treneravtaler
 • Ha det overordnede ansvar med hjemmesiden

Renn- og arrangementansvarlig

 • Ansvarlig for alle arrangement i regi av styret
 • Ansvarlig for at Asker Skiklubb arrangerer renn

Materialforvalter

 • Holde løpende kontroll over alt materiell tilhørende klubben
 • Føre liste over klubbens materiell
 • Ha kontroll med utlån av materiell
 • Sørge for at klubbens materiell blir vedlikeholdt og holder akseptabelt nivå
 • Planlegge og fremme forslag om nødvendig innkjøp
 • Sørge for at nødvendig utstyr forefinnes i Vardåsen, så klubbens treninger kan gjennomføres på en akseptabel måte

 

Vedrørende økonomi og ansvar, har vi det i henhold til idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

§ 7 – 1 (Forvaltning – regnskaper – økonomistyring) fastslår blant annet følgende:
Styret skal påse at gruppens midler skal brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet.

Styret skal videre påse gruppa har tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjon, og har en forsvarlig økonomistyring.

§ 7 – 2 (Investeringer)
Vesentlige investeringer eller disposisjoner som binder gruppa opp for mer enn 2 år, skal forelegges og vedtas på årsmøtet.

§ 7 – 3 (Erstatningsansvar)
Den som under utførelse av en oppgave for alpingruppa, forsettlig eller uaktsomt volder alpingruppa, medlemmer eller andre skade, kan bli personlig ansvarlig for skaden

 

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når flertallet av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Årsmøtet velger styreleder og nestleder. Øvrige medlemmer konstituerer seg selv.