Friidrettsanlegget på Føyka

Friidrett bruker anlegget på Føyka til trening og konkurranser

Friidrettens anlegg

Friidrettsgruppa trener hele sommeren på Føyka og benytter løpebanen ukentlig også vinterstid. Om vinteren trener vi i hovedsak i Holmenhallen.


Drengsrud-/Føykautvikling
I forbindelse med den svært sannsynlige utviklingen av Føykaområdet og en integrering av området mot Asker sentrum, jobbes det med å flytte Friidrettens anlegg til Drengsrud/Borgen. Friidrettsanlegget på Føyka vil ikke under noen omstendighet bli begynt revet før et nytt anlegg står klart på Drengsrud/Borgen. Selv om det ikke er satt noen konkret tidsramme for noen utbygging ennå, er det svært usannsynlig at et nytt friidrettsanlegg på Drengsrud vil stå klar til bruk før tidligst i 2016.
Det jobbes også med å få anlagt en fleridrettshall med fullverdige friidrettsfasiliteter i tilknytning til et nytt anlegg på Drrengsrud.
Under finner dere en kort fortløpende oppdatering på hva som skjer i forbindelse med denne prosessen.


Mai 2012
8.mai ble det, som neste skritt i mulighetsstudien for Drengsrud Idrettspark, avholdt et informasjonsmøte/idédugnad for Idrettsparken. Med på møtet var blant annet ansatte i Asker kommunes administrasjon med kommunearkitekt Tor Arne Midtbø i spissen, Føyka utvalget ved Vegard Olderheim, Morten Müller og Einar Gjertsen, Friidrettsgruppa ved Karl Forbord, Sindre Ryan og Espen Jahren samt Ole Petter Sandvig fra Friidrettsforbundet, Asker Skiklubb Håndball, Asker Skiklubb Fotball, Asker Fotball Herrer, Asker Fotball Kvinner, Asker Turn, Asker Cykleklubb, Asker Tae Kwon Do klubb, Vardåsen Kirke, Borgen skole, mfl.
Det ble først informert litt og gitt litt historisk bakgrunn for hvorfor Drengsrud Idrettspark sannsynligvis kommer, ved Tor Arne Midtbø og Vegard Olderheim. Etterpå ble møtedeltakerne delt inn i 5 grupper som blant annet fikk i oppgave å se på mulighetene for utformingen av framtidens Drengsrud Idrettspark.
Et par momenter kom relativt klart fram i oppgavene, nemlig at de områdene som idag er regulert til idrett på Drengsrud, dekker så vidt arealbehovet for de anleggene som skal erstattes på Føyka. Og det vil da ikke være unaturlig å mene at arealene i Drengsrud idrettpark i all hovedsak bør benyttes til anlegg for de idrettene som må flytte fra Føyka. Dersom andre idretter(i særdeleshet idretter utenfor Askr Skiklubb) skal få realisert anlegg i idrettsparken bør det være på det rene at finasieringen av disse anleggene må komme fra andre kilder enn salg/utbygging av Asker Skikubbs sine eiendommer på Føyka.
Det kom også fram på møtet at, for at planene for Føyka/Elvely ikke skal forsinkes unødvendig, må det tas en avgjørelse om hva som skal realiseres på Drengsrud i løpet av kommende høst. Dersom dette gjøres og planene for Føyka/Elvely går "på skinner" framover, kan et nytt friidrettsanlegg stå klart på Borgen tidligst i 2016. Og dersom finansieringen kommer på plass og de "besluttende organer" tar til fornuft, bør en fleridrettshall med trenings- og konkurransefasiliteter for minimum alle Asker Skiklubbs "hallidretter"(inkludert friidrett), samt klubblokaler med alt som hører til, bli realisert parallelt i tilknytning til friidrettsanlegget.
-------
3.mai hadde Friidrettsgruppa ved Karl Forbord, Sindre Ryan og Espen Jahren møte med Føykautvalget ved Vegard Olderheim, Morten Müller og Einar Gjertsen angående den mest sannsynlig framtidige flytting av Friidrettens anlegg til Drengsrud/Borgen. Med på møtet var også teknisk konsulent i Norges Friidrettsforbund Ole Petter Sandvig som kom med svært nyttige innspill på blant annet arealbehov, poetensielle brukstimer, kostnadsrammer, fasilitetskrav, utforming og plassering ved bygging av nytt friidrettsanlegg.
Dette ble gjort som en del av mulighetsstudien for "Drengsrud Idrettspark"som ble vedtatt på ekstraordinært Hovedstyremøte 29.mars.


Mars 2012
29.mars ble det vedtatt på ekstraordinært Hovedstyremøte at Asker Skiklubb skal inngå samarbeidsvatale med Asker kommune om å utarbeide en mulighetsstudie for "Drengsrud Idrettspark". Dette innebærer å se på muligheter for hvilke og hvor mange idrettsanlegg i tillegg til klubbhusfasiliteter for Asker Skiklubb det er mulighet til å få til på Drengsrud/Borgen innenfor de økonomiske rammene salg/utvikling av Føyka området vil gi.
Dette er på mange måter første konkrete skritt for å flytte Asker Skiklubbs hovedvirksomhet til "Drengsrud Idrettspark".


September 2011
Det er nå besluttet at friidretten må flytte til Borgen/Drengsrud. Representanter fra friidrettsstyret deltok på sitt andre møte med Føykakomiteen den 20.09. for sammen med den og fotballen komme til en konklusjon på hvor et fremtidig friidrettsanlegg i Asker bør ligge. Beslutningen om at friidretten må flytte begrunnes med arealbegrensninger og dårlig økonomi i prosjektet.
Friidrettsgruppa synes imidlertid at det ikke har vært gjort et reelt forsøk på å tilpasse anleggsstrukturen til en optimal arealutnyttelse på Føyka. Kostnadskalkylen friidrettsgruppa har fått presentert har vært begrenset med hensyn til å få belyst ulike alternativer og muligheter.

Når beslutningen nå er tatt kommer friidrettsgruppa fullt og helt til å gå inn for at det skapes et flott idrettsanlegg og et godt miljø for alle grupper i Asker Skiklubb på Borgen. For å bidra til å "redde" Føykaprosjektet aksepterer friidretten å flytte til Borgen på gitte betingelser (se vedlagte notat til Føykakomiteen). For ytterligere informasjon se også øvrige dokumenter fra friidretten nedenfor.
-----------------------------------------------------------

August 2011
Under finner dere Friidrettsstyrets notat om en eventuell framtidig utvikling på Føyka. Notatet er sendt til diverse organer i Asker Skiklubb, ordfører, kommunearkitekten og politiske partier i kommunen. Det har også blitt omtalt i Budstikka. Dette er kun første skritt på veien for å fremme friidrettens interesser i forbindelse med en utvikling av Føyka området.

Notat utvikling stadion

Asker Skiklubb og anlegg

Oppsummeringsnotat anleggsutvikling

Forslag 2011-10-04 Føykakomitéen

Notat til forslag av 2011-10-04