Kommunikasjonsregler

Vi ønsker å fremstå som ryddige og godt organiserte i all vår kommunikasjon, både internt og eksternt. Derfor er det laget noen enkle retningslinjer for kommunikasjon via oppmannen.

  1. Kommunikasjon mot NHF region øst og NHF for øvrig skal skje i forståelse med styrets leder, sportslig leder eller daglig leder.
  2. Kommunikasjon med eksterne, herunder f.eks. kommunen, vaktmesteren i Leikvoll, andre idrettsforeninger osv. skal normalt skje via styret, og alltid dersom temaet er av negativ karakter. Dersom du kontaktes av disse og dette gjelder sak av negativ karakter, skal dette viderebringes til styrets ansvarlige person for det aktuelle temaet, evt. til daglig leder.
  3. Kommunikasjon mellom lagene i klubben av negativ karakter skal vi unngå, og denne bør uansett løses på laveste nivå - dvs. mellom oppmennene. Styret involveres kun dersom saken ikke lar seg løse. Styret er opptatt av at kulturutviklingen i klubben skjer slik denne er beskrevet i vår rammeplan.
  4. Kommunikasjon internt i laget skal i størst mulig grad være åpen, og bør involvere oppmannen uansett karakter.
  5. Enkeltforeldre skal ikke ta direkte kontakt med styret eller daglig leder. Deres kontaktperson er oppmannen. Styret skal kun kontaktes direkte dersom en sak ikke lar seg løse på dette nivået. På samme måte skal styret tilstrebe å ikke diskutere saker direkte med foreldre eller spillere uten at oppmannen er informert så langt dette er forsvarlig.