Strategiplan 2017 til 2019

 

Asker Skiklubbs visjon

«Et helt liv med idrettsglede og resultater»
Visjonen er den samme for gruppen som moderklubben. Langrennsgruppen skal legge til rette for utvikling og mestring for både bredde og topp fra syv år og til senior.

 

Formål

Strategiplanen for Asker skiklubb langrenn skal utfordre, inspirere, motivere – og skape varig skiglede Planen skal bygge på Skiforbundets kjernevirksomhet; Utøver, trener, anlegg og arrangement og Skiforbundets visjon: Mange, gode og glade skiløpere.

Planen legges til grunn for løpende beslutninger i styret og gir rammer for gjennomføring.

 

Varighet og publisering

Planen varer fra og med sesongen 2017-18 til og med sesongen 2019-20.
Strategiplanen skal publiseres på hjemmesiden og benyttes gjennom hele året av styret og gruppene.

 

Utvikling

Klubbens trenere og ressurspersoner skal gi utøverne kunnskap om sammenhengen mellom fysisk utvikling, trening, ernæring, prestasjoner og hvile. Trenere og ledere i langrennsgruppen skal være gode rollemodeller for å skape et miljø der alle trives. Å utdanne og utvikle trenere skal prioriteres. Langrennsgruppen skal legge til rette både økonomisk og administrativt for at de som ønsker å utvikle seg skal få mulighet til dette gjennom kursdeltagelse og treningsledersamlinger. Det utarbeides rammeplaner fra 13 år, slik at trenere har et grunnlag for å starte sin treningsplanlegging og oppfølging i de enkelte gruppene. Det er ønskelig at alle trenere har trenerutdanning.

 

Hovedmål

Asker Skiklubbs langrennsgruppe er en stor gruppe og skal gi et godt fritidstilbud til barn og unge i Asker. Gruppen skal være synlig og i størst mulig grad bruke klubb- og team tøy både på trening og i konkurranser. Gruppen skal være en markant klubb i Akershus Skikrets både sportslig, sosialt og administrativt.

Langrennsgruppen skal skape et aktivt og viktig sentrum for trening på alle nivåer, og ha et sportslig nivå som er attraktiv for juniorer og seniorer i hele kommunen.

Å beholde skiutøveren gjennom hele barne- og ungdomsperioden er et uttalt mål. Dette må gjøres gjennom tilrettelegging av aktiviteten, også på en måte som ikke skal være økonomisk belastende.

Hovedmålet deles opp i tre:

  • Sportslig
  • Sosialt
  • Administrativt

 

 

 

Sportslige målsetninger
Langrennsgruppene skal ha et inspirerende miljø som er preget av en inkluderende kultur uavhengig av ambisjon og prestasjonsnivå. Det skal ikke fokuseres på resultater basert på rangering. Treningen skal være lystbetont med øvelser alle kan delta i, samtidig som gruppene skal ha et sportslig tilbud som baseres på individuell fremgang. Høyt aktivitetsnivå skal prege treningene. Stor renndeltakelse og stor deltakelse i utvalgte stafetter i alle aldersgrupper er et klart sportslig mål.

Alle gruppene skal ha en hovedtrener og oppmann/oppkvinne.

 

Langrennsklubben skal ha stabil rekruttering og legge til rette for at utøverne skal føle trygghet og mestring på trening, samlinger og konkurranser. Ved lav rekruttering, spesielt i de yngste gruppene, bør tiltak igangsettes.

For utøvere yngre enn senioralder, skal det ikke etableres satsningsgrupper/interne team som ikke er åpne for alle utøverne.

Gruppen 7-10 og 11-12 år skal ha et tilbud der trygghet, mestring og samspill er i fokus, i øvelser og aktiviteter. Gruppen skal skape skiglede og bygge grunnleggende skiferdigheter. Barna skal motiveres til deltakelse på lokale skirenn, klubbens karusellrenn og klubbmesterskapene.  Det er et mål at alle deltar på karusell og klubbmesterskap – og at mer enn halvparten deltar på anbefalte lokale skirenn.

Gruppen 13 – 14 år skal ha et sportslig tilbud som er tilpasset den enkeltes ambisjoner og innsats gjennom hele året. Treningen i sommerhalvåret er for de fleste deltakelse i andre idretter. Gruppen skal motivere for deltakelse på renn.

 

Gruppen 15 – 16 år skal være et tilbud for de som ønsker å lære seg god skiteknikk, dyrke skiglede i fellesskap med andre, eller drive konkurransesatsning. Utøverne skal få økt kunnskap om treningslære og lære å bli sin egen trener. Utøverne får tilbud om individuelle treningsplaner.

 

Gruppen 17 år og eldre  skal være et inspirerende miljø med tilbud om individuelle treningsplaner som gjelder både for sommer og vinter i forståelse mellom den aktive utøver og ansvarlig trener. Gruppen skal ha en gruppeansvarlig med langrennsfaglig bakgrunn og to oppmenn/oppkvinner.

 

Trener utarbeider samlingsplan for hele sesongen tidlig på våren, i dialog med oppmenn/oppkvinner. Enkelte av samlingene inkluderer 15-16-årsgruppen, der god dialog mellom trenerne og oppmenn/oppkvinner er en forutsetning.

 

Ambisjoner junior og senior:

  • Topp tre blant klubbene målt i antall utøvere til start i junior NC
  • Topp tre blant klubbene målt i antall poeng i junior NC
  • Individuell medalje i junior NM
  • Topp fem på herrrelaget i NM
  • Topp 10 på damelaget i NM

 

For gruppene 15 år og eldre utarbeides det en årlig samlingsplan.

Langrennsgruppen skal ha et støtteapparat på utvalgte og selvvalgte renn. Oppgaver med klart definerte ansvarsområder fordeles i forkant. Smørehjelp, drikkestasjon og sekundering er områder som skal dekkes.

For 15 og eldre skal det på HL og NC lages det gjennomføringsplaner som for eksempel omhandler logistikk, smøring og tidtaking.

For de tre yngste gruppene skal det på i forkant av utvalgte og prioriterte renn i sesongen fordeles oppgaver på smørehjelp, vimpelansvar og nummerhenting- og utdeling.
Utøvere fra junior-/seniorgruppen kan stille på en trening for de yngre treningsgruppene i løpet av sesongen. Trenerbidrag avtales i god tid.

 

 

Sosiale målsetninger
Langrennsgruppen skal skape varig skiglede. Utøverne, trenere og foreldre skal føle seg trygge, ha det gøy, utvikle gode skiferdigheter og skaffe seg nye venner. 

Trenerne er stort sett foreldre, med unntak av hovedtrenere i de to eldste gruppene. Langrennsgruppen er foreldredrevet og basert på at så mange som mulig bidrar. Jo flere foreldre som deltar på treninger, samlinger og ved dugnader – desto bedre miljø og gjennomføring for hele  langrennsgruppen.

 

Langrennsgruppen har allerede en rekke aktiviteter som skal benyttes og kontinuerlig videreutvikles. Gjennomtenkte aktiviteter som legger grunnlag for en solid utvikling er viktig der vennskap, trygghet og inkludering uansett nivå skal prege langrennsgruppen. Samlinger, sosiale kvelder, uformelle konkurranser og god kommunikasjon på tvers av gruppene og med styret, skal bidra til å nå langrennsgruppens målsetninger[1].

 

For å motivere og beholde anbefales gruppene å gjennomføre minst to alternative treninger der samhold og inkludering er i fokus. Utøvere fra juniorgruppen forventes å delta på minst én trening hver for de yngre i løpet av sesongen.

 

Inkludering av foreldre som støttespillere, bidragsytere og forbilder er en forutsetning for å nå alle tre målene til langrennsgruppen. Å arrangere foreldretrening, avholde sosiale sammenkomster og motivere til oppgaver i gruppen, er tiltak som ønskes gjennomført.

 

Aktuelle gruppeaktiviteter

Oversikten over gruppeaktivitetene, enten det er ulike treningssamlinger, sosiale arrangementer eller eksterne tilbud, er veiledende og ikke uttømmende.

 

 

Aktivitet

7-10år

11-12år

13-14år

15-16år

Trening

Vestlia høst

X

X

X

 

Trening

Nærsamling

 

 

X

X

Trening

Fjernsamling

 

 

 

X

Trening

Skogsløp

X

X

 

 

Trening

Asker rett opp

 

 

 

X

Trening

Jentretrening

 

 

X

 

Trening

Rulleskisamling

 

 

X

 

Trening

Snøsamling

 

X

X

X

Sosialt

Pizza-/bowling-/quiz-kveld

 

X

X

X

Sosialt

Finsetur i mai

 

 

X

 

Eksterne

Tveitersetra opp

 

 

X

X

Eksterne

Vardåsen opp

 

 

X

X

Eksterne

Oslos bratteste

X

X

X

X

Administrative målsetninger
Ved å markedsføre en klubbkultur som forener sportslige-, sosiale- og økonomiske ambisjoner på et høyt nivå, skal langrennsgruppen fremstå som en interessant samarbeidspartner innen idretten i Akershus.

 

Langrennsgruppen skal til enhver tid ha økonomisk- og administrative rutiner, regnskapsførsel og intern kontroll som fullt ut tilfredsstiller gjeldende regler, og som følger regler fra idrettens sentrale organer. Det som finnes av tilbud i skiklubben sentralt skal benyttes.
Langrennsgruppen skal ha to personer med TD (Teknisk Delegert) – kompetanse.

Det skal føres oversikt over samtlige verv i klubben og det skal finnes informasjon om personene som innehar de viktigste vervene på langrenngruppas hjemmesider.
Langrennsgruppen skal i samarbeid med øvrige interesserte grupper og moderklubben søke å påvirke kommunale myndigheter til å legge til rette for langrennsgruppens behov og ønsker generelt. Spesielt skal skianlegg, treningsområder og Tøffest uten fluor kampanjen prioriteres.

 

For junior gruppen gjelder skal oppmenn/oppkvinner sørger for at det er tilstrekkelig med støtteapparat på samlinger og Norgescuprenn for junior. Oppmenn/oppkvinner arrangerer foreldremøte på høsten for å informere om sesongen og evalueringsmøte på våren. Arbeidsoppgaver fordeles i forkant av Norgescuprenn for junior, og et eget/fast smøreteam for gruppa stiller på Norgescuprenn for junior.

 

Kommunikasjonen i langrennsgruppen skal være tydelig, åpen og inkluderende uavhengig av plattform form eller kanal. Se egen kommunikasjonsstrategi.

 

Påbud/forbud

Utøvere, ledere og foreldre skal følge langrennsklubbens anbefalinger og  sentrale anbefalinger knyttet til fluorforbud . Asker skiklubbs egne arrangementer er alle Tøffest uten fluor arrangementer. Utøvere til og med 12 år og yngre skal ikke benytte fluorholdige glidprodukter.

 

Økonomi

Langrennsgruppen skal sørge for inntjening for å kunne gi de aktive et best mulig tilbud. Det skal gis økonomisk støtte til skirenn, samlinger og noe relevant utstyr for utlån til de aktive.
Juniorgruppens aktiviteter utgjør en stor utgift for langrennsgruppen hovedsaklig på grunn av samlinger og nasjonal renndeltakelse.

Gruppa er avhengig av foresattes dugnadsinnsats i tillegg til treningsavgift for å tilfredsstille de mål langrennsgruppen har. Dugnadsforventninger må tydelig fremgå i gruppens kommunikasjon med foreldre i god tid i forkant.

Langrennsgruppens bruktmarkedside på Facebook skal promoteres jevnlig og benyttes så ofte som mulig.

 

 

Asker, 1. Desember 2017