Strategiplan 2014 til 2017

Strategiplan for Asker Skiklubb -Langrennsgruppe 2010 – 2015

Visjon
«Et helt liv med idrettsglede og resultater»
Visjonen er den samme som for moderklubben og skal knytte Asker Skiklubb, Langrennsgruppa til noe positivt. Langrennsgruppa skal legge til rette for utfordring og mestring for både bredde og topp fra 8 år og til senior. Den skal gi utfordring, inspirasjon, skiglede og sosialisering.

Planens varighet og bruk gjennom året

Strategiplanen gjelder fra og med sesongen 14-15 til og med sesongen 16-17. Planen skal:
Legges til grunn for løpende beslutninger i styret
Publiseres på hjemmesiden og vises til hvert år før sesongen starter


Langrennsgruppens plass i lokalmiljøet

Asker Skiklubbs langrennsgruppe er i dag en stor gruppe som danner et godt fritidstilbud til barn og unge i Asker, og som må tilpasse seg kommunale myndigheter, andre grupper innenfor moderklubben så vel som andre idrettslag i kommunen.


En utviklingsorientert grunnholdning

Langrenn er en idrett som stiller store krav til utholdenhet, styrke, teknikk og psyke. Klubbens ledere må lære utøverne om sammenheng mellom fysisk utvikling, trening, ernæring, prestasjoner og hvile. Derfor er det viktig at foreldre og ledere gir alle riktig og god oppmerksomhet. Det gjelder å skape et miljø der alle trives, og der den enkelte kan utvikle seg i forhold til egne ønsker, både sosialt og sportslig.

Aktivitet på ulike alderstrinn

Norges Skiforbunds utviklingstrapp for langrenn gir veiledning i hva som er anbefalte prinsipper, mengde og intensitet for forskjellige aldersgrupper når det gjelder trening. Nedenfor har vi pekt på innhold i trening/aktivitet i forhold til alder. Disse er ikke på noen måte utfyllende, men et grovt bilde av de faglige anbefalingene.

Alder Innhold
8 til 10 år Allsidig lekbetonte aktiviteter for å bedre grunnleggende skiferdigheter. Fokus på basisferdigheter som balanse og tyngdeoverføring ved bruk av lek i treningen
11 og 12 år Fortsatt allsidig, lekbetonte aktiviteter. Mer vekt på teknikk, med mål om at utøverne skal lære og beherske de sentrale teknikkene innen skøyting og klassisk. Innslag av  utholdenhetstrening, men fokus på allsidig trening. Innføring i bruk av rulleski.
13 og 14 år Fortsatt allsidig trening. Bruk av rulleski og helårstrening for idretten. Økt vekt på utholdenhet og styrketrening. Større innslag av spesifikk barmarkstrening for langrenn i form av elghufs, spretten skigang og skigang.
15 og 16 år Allsidig trening. Stor vekt på å utvikle utholdenhet og styrke gjennom helårstrening. Perfeksjonere basisferdigheter og teknikk. 
17 år og eldre Allsidig trening. Stor vekt på å utvikle utholdenhet, styrke og teknikk gjennom helårstrening.

 

Hovedmål

Asker Skiklubb, Langrennsgruppa skal være en av de ledende klubbene i Akershus Skikrets både sportslig, sosialt og administrativt. Langrennsgruppa skal med sitt sportslige opplegg også være attraktiv for juniorer og seniorer i hele kommunen, og bli et aktivt og viktig sentrum for trening på alle nivåer.

Med bakgrunn i dette har man valgt å dele hovedmålet inn i tre grupper:

 • Sportslige
 • Sosiale
 • Administrative

Alle tre er like viktige for at man skal få en gruppe som alle kan trives og utvikles i. Her skal man føle seg hjemme enten man har høye ambisjoner når det gjelder resultater, er på mosjonsnivå, er foreldre eller del av støtteapparatet.


Sportslige målsetninger

Generelt:
Klubben har som mål:
- øke deltagelse i utvalgte stafetter i alle aldersgrupper
- være blant de 3 beste klubbene i KM
- være blant de 3 største klubbene i KM


Gruppen 12 år og yngre skal ha et sportslig tilbud som baseres på individuell fremgang. Det skal ikke fokuseres på resultater basert på rangering. Dette gjelder spesielt de aller yngste (8-10 år). Treningen skal være lystbetont og det skal fokuseres på lek som alle kan være med på. Høyt aktivitetsnivå skal prege treningene. I denne gruppen anbefales 1 trener pr 10 aktiv. Gruppen skal ha egne oppmenn for 8-10år og 11-12år.

Gruppen 13 – 14 år skal ha et sportslig tilbud som er tilpasset den enkeltes ambisjoner og innsats gjennom hele året. Treningen i sommerhalvåret er for de fleste deltakelse i andre idretter. Det utarbeides treningsprogram i form av et rammeprogram for den som ønsker det. Gruppen skal ha en gruppeansvarlig med langrennsfaglig bakgrunn. Gruppen skal ha egen oppmann.
Klubben har som mål:

 • 1 utøver blant de 10 beste i Ungdommens Holmenkollrenn
 • være blant de 6 største i Ungdommens Holmenkollrenn
 • 2 utøvere blant de 10 beste i Akershus Skikrets Cup.

Gruppen 15 – 20 år skal ha et sportslig tilbud som er tilpasset den enkeltes ambisjoner og innsats gjennom hele året. For 17 og eldre skal det være tilbud om individuelle treningsplaner som gjelder både for sommer og vinter i forståelse mellom den aktive utøver og ansvarlig trener. Styrke og utholdenhet skal prege treningen. Det arrangeres testløp gjennom året.

Gruppen 15 - 16 år:

 • Medalje i Hovedlandsrenn
 • 2 medaljer pr. KM
 • Deltaker i Ungdomsstafetten

Gruppen 17 – 20 år:

 • Medalje i Junior NM
 • 3 løpere til Norgescupfinale
 • 2 medaljer pr KM

Senior:

 • Minimum 2 ”topp 15-plasseringer i NC”
 • Ha lag i NM-stafett for kvinner
 • Ha lag i NM-stafett for menn


Å utdanne og utvikle trenere skal være et prioritert område. Langrennsgruppa skal legge til rette både økonomisk og administrativt for at de som ønsker å utvikle seg i denne retningen skal få mulighet til det, ved deltagelse på kurs etc. Det utarbeides rammeplaner fra 13 år, slik at trenere har et grunnlag å starte sin treningsplamlegging og oppfølging i de enkelte gruppene.

Langrennsgruppa skal ha et støtteapparat på utvalgte renn. Det skal være oppgaver som fordeles med klart definerte ansvarsområder. Følgende områder skal dekkes: Smøring, drikkestasjon og sekundering. For 15 og eldre skal det på HL og NC planlegges en komplett gjennomføring i regi av samlingsgrupper. I tillegg skal det oppfordres til samhold og samarbeide på renn for yngre grupper.


Sosiale målsetninger

Sportslig framgang og et godt sosialt miljø er gjensidig avhengig av hverandre. Godt miljø preget av humør, engasjement og entusiasme er derfor avgjørende for sportslig framgang. Utøvers verdi må ikke måles ene og alene i sportslige resultater. Gjennomtenkte aktiviteter som legger grunnlag for en solid sportslig utvikling er viktig samtidig som godt miljø og sunne gruppedannelser skal prege langrennsgruppa.

Grunnlaget for å utvikle en god idrettsforening er å sørge for en balansert utvikling på det sportslige-, sosiale- og det administrative plan. Det er ingen motsetning i høye sportslige ambisjoner og et godt sosialt miljø!

Langrennsgruppa har allerede gode sosiale aktiviteter som det skal bygges videre på. Man skal legge stor vekt på det sosiale og det skal være mulig for alle å finne seg til rette i gruppa. Langrennsgruppas trivselsregler er viktige i denne sammenheng.

Gruppen 8 – 10 år skal ha en høstsamling med overnatting.

Fra 11 – 14 år skal det være en barmark- og en snøsamling.

For gruppen 15 år og eldre skal det være en samlingsplan som utvikles fra år til år.


Langrennsgruppa skal legge vekt på å tiltrekke seg nye medlemmer. Både helt unge løpere og andre som er interessert i langrenn. ”Nye foreldre” skal få informasjon om hva de kan forvente seg av langrennsgruppas aktiviteter og likeledes hva langrennsgruppa forventer av barna og foreldrene.


Administrative målsetninger

Ved å markedsføre en klubbkultur som forener sportslige-, sosiale- og økonomiske ambisjoner på et høyt nivå, skal langrennsgruppa fremstå som en interessant samarbeidspartner innen idretten i Akershus.

Langrennsgruppa skal til enhver tid ha økonomisk- og administrative rutiner, regnskapsførsel og intern kontroll som fullt ut tilfredsstiller gjeldende regler, og som følger regler fra idrettens sentrale organer. Det som finnes av tilbud i Skiklubben sentralt skal benyttes.

Langrennsgruppa skal ha 2 personer med TD (Teknisk Delegert) –kompetanse.

Økonomi:

Langrennsgruppa skal fokusere på inntjening for å kunne gi de aktive et best mulig tilbud. Det skal gis økonomisk støtte til skirenn, samlinger/samlingsgrupper og noe relevant utstyr for utlån til de aktive.
Gruppa er avhengig av foresattes dugnadsinnsats i tillegg til treningsavgift for å tilfredsstille de krav og ambisjoner gruppa har. Det skal fokuseres på de sosiale fordeler som også finnes ved deltagelse på dugnad. Dette kan skape tettere bånd mellom de foresatte i de ulike aldersgruppene og økt forståelse for at jo eldre utøverne blir, jo større blir kostnadene. Noe Langrennsgruppa søker å utjevne over en langrennskarriere fra ung til senior ved å gi tilskudd til samlingsgrupper i eldre aldergruppe.

Det skal føres oversikt over samtlige verv i klubben og det skal finnes info om personene som innehar de viktigste vervene på langrenngruppas hjemmesider.

Langrennsgruppa skal i samarbeid med øvrige interesserte grupper og moderklubben søke å påvirke kommunale myndigheter til å legge til rette for langrennsgruppas behov og ønsker generelt. Spesielt skal skianlegg på Solli prioriteres samt beholdet reningsforholdene på Solvang.


Asker, oktober 2014

Styret