Styrets dreiebok

Måned Saker Hvem
Jan

Første forslag til årsberetning

Asker SK Håndballs strategi (status, evaluering)

Status valgkomiteen

Styrets leder

Styrets leder

Valgkomiteens leder

Feb

Årsberetning

Årsregnskap

Saker for årsmøtet

Status valgkomiteen

Nytt styre velges

Styrets leder

Økonomiansvarlig

Styrets leder

Valgkomiteens leder

Årsmøtet

Mar

Nytt styre avholder konstituerende møte, og
gjennomfører arbeidsmøte sammen med forrige styre
for å sikre kontinuitet og drøfte utfordringer og
muligheter

Nytt styre signerer taushetserklæring.

Styrets målsettinger og verdisett

Styrets lederAlle styremedlemmer

Styrets leder

Apr

Status dommerpåmelding

Status lagspåmeldinger

Dommeransvarlig

Adm leder

Mai Gjennomgang styrende dokumenter Adm leder
Jun Avsjekk at styrende dokumenter er oppdatert iht. vedtak
i mai
Adm leder
Jul Halvårsregnskap og årsprognose

Økonomiansvarlig
&
Adm leder

Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Des

 

Første budsjettforslag

 

Møte med valgkomiteens representant

Neste års plan for Mini-cupene presenteres

Økonmiansvarlig
&
Adm leder

 

Styrets leder

Adm leder

Administrativ leder sørger for at innkallingen inneholder alle punkter, og følger opp at ansvarlige personer i styret har forberedt saken i forkant av styretmøtet og sender ut dokumentasjon samtidig med innkallingen.