Veiledning for trener

Sportslig rammeverk

Trener skal sette seg inn i og etterleve de retningslinjer som er angitt i Sportslig Plan som omhandler tilrettelegging av treninger, fokusområder for ulike aldersgrupper og hvordan spillere skal behandles.

Arbeidsoppgaver:

  • Tilrettelegging og organisering av trening
  • Fordeling av spillere på forskjellige treningstider
  • Påmelding av lag til turneringer og mesterskap
  • Laguttak til kamper og turneringer
  • Uttak av spillere til regionsamlinger

 

Fullmakter:

  • Påmelding av lag til US-runder
  • Påmelding av lag til lokale rankingturneringer (2. 3. og 4. divisjon)
  • Påmelding av lag til regionsmesterskap
  • Påmelding av lag til NM 

Trener kan ikke uten styrets forutgående samtykke melde på lag til opprykksturnering eller melde på lag til andre turneringer enn de angitt ovenfor.

Rapportering:

Trener rapporterer til sportslig leder. Hvis ikke stillingen som sportslig leder er besatt rapporterer trener til styreleder.

Godtgjørelse:

Satser for lønn og turneringsgodtgjørelse fastsettes av styret. Det skilles mellom foreldretrenere og eksterne trenere.

Lønn for eksterne trenere utgjør p.t. kr 120,- pr time. For turneringshelger gis en godtgjørelse på p.t. kr. 500,- pr dag. Foreldretrenere mottar ikke lønn.

Det gis kilometergodtgjørelse etter statens satser for foreldretrenere og eksterne trenere, der det er brukt eget kjøretøy i forbindelse med oppdrag knyttet til trenervervet. Det dekkes ikke kjøregodtgjørelse for passasjerer.

Det må føres detaljert timeliste over gjennomførte treninger og angivelse av turneringshelger, samt skjema for kjøregodtgjørelse som angir formål med reisen, dato og sted til/fra. Utbetaling forutsetter at skattekort er levert, og at timelister og skjema for kjøregodtgjørelse er attestert av styreleder eller kasserer.

Lønn  og kjøregodtgjørelse utbetales den 15. hver måned, forutsatt at timelister og skjema for kjøregodtgjørelse er levert innen den 1. i samme måned. Det forutsettes at timelister og lister for kjøregodtgjørelse er levert til kasserer innen 10. januar for høstsesongen og 20. juni for vårsesongen. Krav vedrørende tidligere sesong dekkes ikke ved innlevering etter de aktuelle datoene.

Relevante formular som benyttes for kjøregodtgjørelse, utgiftsgodtgjørelse, lønn og turneringsgodtgjørelse ligger under ”Dokumenter” på ASKVs hjemmeside på www.asker-skiklubb.no

Foreldretrener betaler ikke treningsavgift for egne barn som er medlem av ASKV.

Trener får tildelt en overtrekksdress, T-skjorte/singlet og shorts, med klubbens navn og sponsorer, hver 24 mnd, første gang ved inngåelse av kontrakten. Trener er forpliktet til å benytte klubbens offisielle antrekk når klubben representeres.

Utdannelse:

ASKV dekker trenerkurs for trenere i klubben forutsatt at treneren blir en del av klubbens trenerteam. For Trener I utdanning forutsettes det at treneren bidrar som hjelpetrener og vikartrener i inneværende sesong. For Trener II utdanning forutsettes det at treneren tar ansvar som hovedtrener for et av klubbens lag i inneværende sesong. For Trener III og høyere utdanning forutsettes det at treneren tar ansvar for minst et lag i klubben i en periode på minst 2 år. Dersom forpliktelsene ikke oppfylles skal kursavgiften tilbakebetales pro-rata i forhold til gjenstående tid forpliktelsen knytter seg til. Styreleder eller kasserer godkjenner søknader om trenerutdanning.

Oppdatere medlemsoversikt

Trener må i samarbeid med lagleder til enhver tid holde oversikt over hvem som er med på laget, herunder nye som kommer til, og spillere som slutter. Nye spillere og spillere som slutter må meddeles pr mail til kasserer (askvolleykasserer@gmail.com) med fullt navn, fødselsår, samt mailadresse og telefonnummer til foreldre.

Nye spillere kan delta på 4 treninger før de må melde seg inn i ASKV.  Trener gir medlemmet  et velkomstbrev (se mal under ”dokumenter” på hjemmesiden) som inneholder nyttig informasjon til spiller og foreldre.

Medisinveske og baller

Trener mottar en full medisinveske når sesongen starter. Denne etterfylles ved henvendelse til materialforvalter.  Materiell skal kun benyttes til skader på treninger og kamper. Trener mottar 6 baller ved begynnelsen av sesongen som leveres inn til materialforvalter etter endt sesong. Baller og medisinveske må medbringes til kamper. Om ikke trener kan delta på kamper må det sørges for at dette sendes med laget.

Politiattest:

Trener må fremlegge akseptabel politiattest snarest mulig etter at denne kontrakt er undertegnet.