Innmelding i Volleyballgruppa

Velkommen til Volleyballgruppa i Asker Skiklubb!

Vil du prøve deg som volleyballspiller ?
Vi ønsker gjerne nye spillere velkommen til å bli kjent med volleyball gjennom å delta på inntil 4 treninger før man må registreres som medlem. Ta kontakt med trener i den aktuelle gruppen for avtale (se menypunkt på toppen "hvem er hva"). Det hender vi når maksimumsantallet for antall spillere i hver treningsgruppe. Trener vil gi beskjed om dette.

Hvordan bli medlem?
1. Meld deg inn i Asker Skiklubb (se egen fane for dette på forsiden på Asker Skliklubbs hjemmeside)
2. Opprett profil i Min Idrett, gå inn på fanen Medlemsskap og legg til Asker Skliklubb volleyball som klubb
3. Klubben vil for registrerte medlemmer skrive ut lisens, som betales i Min Idrett

Nedenfor gis en forklaring om hva som fordres for å delta i Asker Skiklubbs Volleyballgruppe. Krav og presiseringer kan virke "strenge", dog er det viktig å huske på at delaktighet og engasjement er gøy for foreldre, og svært viktig for barna. Volleyball er ikke en krevende idrett, det binder opp få helger og det koster lite sammenlignet med andre idretter . Vi har en sterk sosial profil, og vi skal sikre at alle blir sett, og at alle har mulighet til å lykkes.

Med Medlemmet menes spiller fylt 18 år. For spillere under 18 år anses Medlemmet å være spiller representert ved foreldrene.

Aktivt medlemskap i Asker Skiklubb Volleyball forutsetter at forholdene nevnt nedenfor aksepteres.

Medlemmet må være registrert og ha betalt medlemskap i Asker Skiklubb, allidrettslaget (”ASK”). I tillegg må Medlemmet være registrert og ha betalt treningsavgift i undergruppen Asker Skiklubb Volleyball (”ASKV”). Medlemmet må også være registrert og betale lisens til Norges Volleyballforbund (”NVBF”) i henhold til det til enhver tid gjeldende reglement (for spillere under 13 år registrerer og betaler klubben en samlet lisens for lagene).

Det betales en årlig medlemsavgift til ASK som forfaller i januar hvert år, en halvårlig treningsavgift til ASKV, som forfaller hhv 15.september og 1. februar hvert år, samt lisens til NVBF som forfaller i september hvert år. Innmelding og betaling skjer på internett både for ASK ,ASKV og NVBF.

Satser for medlemskap i ASK fastsettes av ASK sentralt, treningsavgift og eventuelle dugnadsavgifter fastsettes av styret i ASKV, og lisens fastsettes av NVBF. Se menypunkt «pris/kostnad» for informasjon om gjeldende satser.

All registrering av informasjon om medlem og foreldre skjer på internett, og det er en forutsetning for medlemskapet at dette gjøres korrekt, og at dette oppdateres ved endringer.

Drift av ASKV forutsetter at alle medlemmer og foreldre er delaktige i felles oppgaver. Herunder men ikke begrenset til dugnader, inntektsbringende arrangementer samt ved turneringer og mesterskap der ASKV er arrangør, både for Medlemmets eget aldersbestemte lag, og for lag i andre aldersklasser ved behov. Styret i ASKV kan innkreve gebyr ved manglende deltakelse.

Det forutsettes at Medlemmet med foreldre deltar på foreldremøter som arrangeres i August/September hvert år i forbindelse med sesongstart.

Det er en rekke verv i styret, i komiteer, samt innenfor hvert av de aldersbestemte lagene, som skal besettes av foreldre eller medlemmer over 18 år. Hvilke oppgaver som ligger til de enkelte verv er beskrevet i menypunktet «instrukser og råd».

Dersom det ikke finnes frivillige kandidater for de aktuelle vervene, vil vervene besettes gjennom loddtrekking. Medlemskapet forutsetter samtykke til at utfallet av slik loddtrekking aksepteres.

Et verv har normalt en varighet i 2 år, der man første året er assistent og andre året ansvarlig for vervet. Dersom medlemmet slutter bortfaller plikt til å bli sittende i vervet, assistent rykker opp til ansvarlig og ny assistent velges enten frivillig eller ved loddtrekking. Dersom et medlem har innehatt et verv, bortfaller plikten til å akseptere et nytt verv. For foreldre med mer enn ett barn i ASKV gjelder denne plikten kun for ett medlem.

Priser

Deltagelse i Volleyballgruppas aktiviteter forutsetter følgende:

 

1. Medlemsskap i Asker Skiklubb.

Uten medlemskap vil det ikke være mulig å delta på volleyballaktiviter. Innmelding i klubben kan du gjøre her. Kontingenten forfaller ved innmelding og betales med kort i web-løsningen, deretter forfaller avgiften i januar hvert år, og gjelder for 12 mnd. Betalingsvarsel mottas pr e-mail. Satser i 2018 er som følger:

Asker Skiklubb 1 Barn 0-12

kr 275

Asker Skiklubb 2 Ungdom 13-26

kr 350

Asker Skiklubb 3 Voksen 27-66

kr 500

Asker Skiklubb 4 Veteran 67+

kr 350

2. Medlemskap i Volleyballgruppa.

Etter at du er registrert medlem i Asker Skiklubb må du melde deg inn i riktig treningsgruppe. Dette gjøres via "Familieaktiviteter/betaling", og du velger Volleyball med riktig treningsgruppe (står lengst ned i nedtrekksmenyen). 

Aktivitetsavgiften (treningsavgiften) til Asker Skiklubb Volleyball dekker treningsavgift og påmeldingsavgift i seriespillet. Dersom lag ønsker å delta på andre turneringer vil hele eller deler av dette dekkes av spilleren utenom. Tabellen nedenfor viser satser for hele sesongen, og dette betales hhv pr 15. september og 1. februar.

 

Del 1 del 2 Sum

Spillere under 19 år (U19, U17, U15)

kr 2.000 kr 2.500 kr 4.500

Spillere under 13 år (U13 og mini-volley)

kr 750 kr 1.000

kr 1.750

Senior H2, K2

kr 2.500 kr 2.500 kr 5.000

Senior H4, K4

kr 1.000 kr 1.000 kr 2.000

3. Betaling av Lisens til NIF

De eldste årsklassene må løse individuell spillerlisens (U15 og eldre). Dette gjøres ved å opprette en egen profil på "min-idrett", deretter registrere spiller og gjennomføre betaling. Registerering og betaling av lisens gjøres her.

For U11-U13 betaler klubben en "Laglisens".

Mer informasjon om NVBF's lisensregler finner her:

Hvem er lisenspliktig

Lisenssatser

Skaderefusjon